นายวิศรุทร บุญพา
นายวิศรุทร บุญพา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 • โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิกา...
  โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิกา...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน...
 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ด้านพัฒน...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ด้านพัฒน...
 • ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้มีรายได...
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้มีรายได...
 • โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สู...
  โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สู...
 • โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั...
  โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั...
 • โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาบัว ...
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาบัว ...
 • โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ก...
  โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ก...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง...
 • โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอาย...
  โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอาย...
 • โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร...
  โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร...
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
 • แหล่งท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว
 • โครงการธานคารขยะ
  โครงการธานคารขยะ
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้...
 • ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง จังห...
  ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองวังสะพุง จังห...
 • รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
  รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
 • โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ป...
  โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ป...
นายบุญชัย ยืนนาน
นายบุญชัย ยืนนาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
นายกวดมี บัวผัน
นายกวดมี บัวผัน
ประธานสภาฯ อบต.นาบัว
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประชาสัมพันธ์รับสมัครมาชิกโครงการธนาคารขยะ
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จจากสายยางซอง-สายห้าแยกดอนกลอย บ้านยางซอง ม.10
ลงข่าว : 14/09/2564 โดย : อบต.นาบัว 6
ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน สิงหาคม 64
ลงข่าว : 14/09/2564 โดย : อบต.นาบัว 5
รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เดือน สิงหาคม 64
ลงข่าว : 14/09/2564 โดย : อบต.นาบัว 5
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 25/03/2564 โดย : อบต.นาบัว 5
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 22/03/2564 โดย : อบต.นาบัว 7
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.อุดรธานี
การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
แจ้งการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อด 0023.5/ว 4724 ลว.17 กันยายน 2564)
การตรวจสอบงบการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อด 0023.5/13860 ลว.9 กันยายน 2564)
อบต.บ้านผือ อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกจการเทศบาล (ที่ อด 0023.3/ว 4488 ด่วนที่สุด ลว. 2 กันยายน 2564)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กรณี เงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ที่ อด 0023.3/ว 4504 ด่วนที่สุด ลว.2 กันยายน 2564)
ขอแจ้งรายชื่อตำบลเป้าหมายดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2564 (ที่ อด 0023.3/ว4505 ด่วนที่สุด ลว. 2 กันยายน 2564)
ทต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ
ทต.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว ขออนุมัติการทำกิจการนอกเขตเทศบาล
อบต.หนองแวง อ.บ้านผือ การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ
กระดานข่าวทั่วไป
วิ่งออกกำลังกายตอนเช้ามืดมาก เส้นยางซอง นาทราย ไม่มีไฟส่องสว่างอันตราย ( อ่าน 217 / ตอบ 1 )
    โดย : Tonao  Narumon   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 : 12:52    ตอบล่าสุด : อบต.นาบัว
ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า ( อ่าน 239 / ตอบ 1 )
    โดย : Ekrawee  Sriwong   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 : 11:57    ตอบล่าสุด : อบต.นาบัว
ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.8 ( อ่าน 184 / ตอบ 1 )
    โดย : นฤมล  สมบูรณ์   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 : 11:50    ตอบล่าสุด : อบต.นาบัว
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมน้ำประปา บ้านดอนกลอย ม.5 ( อ่าน 233 / ตอบ 1 )
    โดย : กัญญารัตน์  เชือกทอง   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 : 11:23    ตอบล่าสุด : อบต.นาบัว
ทดสอบระบบ กระดานถามตอบ ( อ่าน 295 / ตอบ 1 )
    โดย : เว็บมาสเตอร์   เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 : 16:50    ตอบล่าสุด : เว็บมาสเตอร์
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
สิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองในมิติต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับ
ปรับปรุงดินด้วยวิถีธรรมชาติ
ไร่นาสวนผสม เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
การเพาะเห็ดตับเต่า
เกษตรสวนผสม


<< กันยายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ออมสิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4